bhagavad gita chapter 2 verse 47 in tamil

யஸ்யாம் ஜாக்ரதி பூதானி ஸா னிஶா பஶ்யதோ முனேஃ || 69 ||, ஆபூர்யமாணமசலப்ரதிஷ்டம் ஸமுத்ரமாபஃ ப்ரவிஶன்தி யத்வத் | Bhagavad Gita: Chapter 2, Verse 47. BG 6.47: Of all yogis, those whose minds are always absorbed in me, and who engage in devotion to me with great … Commentary: Even amongst yogis, there are karm yogis, bhakti yogis, jñāna yogis, aṣhṭāṅg yogis, etc. தாவான்ஸர்வேஷு வேதேஷு ப்ராஹ்மணஸ்ய விஜானதஃ || 46 ||, கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன | It refers to the qualification or ripeness or deservingness of a person. Don’t be motivated by the result, and don’t get attached to inaction. It is such higher vision that leads one and guides him to the Yogabuddhi which Krishna explains better in the next verse and again throughout the dialogue. வஶே ஹி யஸ்யேன்த்ரியாணி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 61 ||, த்யாயதோ விஷயான்பும்ஸஃ ஸங்கஸ்தேஷூபஜாயதே | தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம் னானுஶோசிதுமர்ஹஸி || 25 ||, அத சைனம் னித்யஜாதம் னித்யம் வா மன்யஸே ம்றுதம் | This is a very limited and even wrong point of view, says Krishna. மா கர்மபலஹேதுர்பூர்மா தே ஸங்கோ‌உஸ்த்வகர்மணி || 47 ||, யோகஸ்தஃ குரு கர்மாணி ஸங்கம் த்யக்த்வா தனம்ஜய | Commentaries of the Four Authorized Vaisnava Sampradayas as confirmed in the Garga Samhita Canto 10, Chapter 61, Verses 23, 24, 25, 26 Do not become the agent of the results of action. Though in different manners, most people of any society carry similar notes, the impulsions of rajoguna. BHAGAVADGITA.IO. தஸ்மாத்ஸர்வாணி பூதானி ன த்வம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 30 ||, ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷ்ய ன விகம்பிதுமர்ஹஸி | It truly consists in the Yoga orientation and discipline given to the buddhi and the mind. BG 2.4: Arjun said: O Madhusudan, how can I shoot arrows in battle on men like Bheeshma and Dronacharya, who … Commentary: In response to Shree Krishna’s call for action, Arjun presents his confusion. Any sadhana will first of all have to conform to one’s nature and tendencies. To see this page as it is meant to appear, please enable your Javascript! Generally the word is translated as “right”, and the phrase is given the meaning “ your right is only to work” (karmani means ‘in work’, and not ‘to work’). Do your duty, but do … "Karmayoga does not mean ceaseless pursuit of karma. One is the divine … னிர்மமோ னிரஹம்காரஃ ஸ ஶான்திமதிகச்சதி || 71 ||, ஏஷா ப்ராஹ்மீ ஸ்திதிஃ பார்த னைனாம் ப்ராப்ய விமுஹ்யதி | 2) The fruits of your actions are not for your enjoyment. ஆகமாபாயினோ‌உனித்யாஸ்தாம்ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத || 14 ||, யம் ஹி ன வ்யதயன்த்யேதே புருஷம் புருஷர்ஷப | Its place and linkage are not kept in mind and the sequence is often ignored. Lord Krishna instructs Arjuna that for one who is fixed in goodness, whose sole aim is for liberation; the routine of performing daily duties, occasional duties and fruit bearing duties should be performed automatically and whatever recompense assigned to each of them should not be hankered for desiring rewards and benefits or else it becomes fruitive. I am your disciple, and … Commentary: This is a great moment in the Bhagavad Gita , when for the first time Arjun, who is Shree Krishna’s friend and cousin, requests him to be his … The word to be provided here is ‘sangah’. It is a pity that even after 50 years of independence; many of us are prone to associate constricted religiosity ... more. அஜோ னித்யஃ ஶாஶ்வதோ‌உயம் புராணோ ன ஹன்யதே ஹன்யமானே ஶரீரே || 20 ||, வேதாவினாஶினம் னித்யம் ய ஏனமஜமவ்யயம் | Chapter 2, Verse 47 ... Bhagavad Gita is a practical guide to one's life that guides you to re-organise your life, achieve inner peace and approach the Supreme Lord (the Ultimate Reality). Sorry, you have Javascript Disabled! விஷீதன்தமிதம் வாக்யமுவாச மதுஸூதனஃ || 1 ||, குதஸ்த்வா கஶ்மலமிதம் விஷமே ஸமுபஸ்திதம் | ப்ரஸன்னசேதஸோ ஹ்யாஶு புத்திஃ பர்யவதிஷ்டதே || 65 ||, னாஸ்தி புத்திரயுக்தஸ்ய ன சாயுக்தஸ்ய பாவனா | karmany-evadhikaraste ma phaleshu kadacana ma karma-phala-hetur bhur ma te sango’stv-akarmani. Accepting even this other view that the soul is constantly being born and constantly dying there is still no reason to lament about it and the reason why Lord Krishna reveals in the next verse. The first proposition is an independent and complete statement: Arjuna’s competence is only to take up the karma-nishtha, as different from jnananishtha. He advises him to take up karma-nishtha instead, for that alone would suit his nature. ததாபி த்வம் மஹாபாஹோ னைவம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 26 ||, ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ ம்றுத்யுர்த்ருவம் ஜன்ம ம்றுதஸ்ய ச | Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 2 Author Naveen Sanagala in Bhagavad Gita , Bhagavad Gita in Tamil Category | 0 Comments Last Updated on February 1, 2000 Share this: Constant preservation and application of Yogabuddhi while doing any work, alone makes one a Karmayogin. ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ னைவம் பாபமவாப்ஸ்யஸி || 38 ||, ஏஷா தே‌உபிஹிதா ஸாங்க்யே புத்திர்யோகே த்விமாம் ஶ்றுணு | To drive this point home Krishna states, “Your competence is only for karmayoga (and not for jnana sadhana)”. Naturally this means that he should think of taking up the karma-nishtha. வேதவாதரதாஃ பார்த னான்யதஸ்தீதி வாதினஃ || 42 ||, காமாத்மானஃ ஸ்வர்கபரா ஜன்மகர்மபலப்ரதாம் | May you not have any inclination for inaction. Listening to the greatness of wisdom pursuit, none should feel tempted to rush into a full contemplative life. emailProtector.addCloakedMailto("ep_7667bbdf", 0); Please register to the site before you can sign for a list. BG 2.7: I am confused about my duty, and am besieged with anxiety and faintheartedness. If Arjuna’s natural tendencies and qualities do not allow him to leave karmas and take up exclusive jnana-nishtha and therefore his pursuit can only be in doing work, a question becomes imperative: Will not the activities bind and torment his mind? Adhikari-bhedah is a very common expression. TEXTS 42-43. yam imam puspitam vacam pravadanty avipascitah veda-vada-ratah partha nanyad astiti vadinah kamatmanah svarga-para janma-karma-phala-pradam kriya-visesa-bahulam bhogaisvarya-gatim prati. அனாஶினோ‌உப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்யுத்யஸ்வ பாரத || 18 ||, ய ஏனம் வேத்தி ஹன்தாரம் யஶ்சைனம் மன்யதே ஹதம் | English Translation - Swami Sivananda . On listening to this, not only Arjuna but any one else would feel inspired to take up the exclusive wisdom pursuit and achieve spiritual fulfilment without tottering in the world through karmic involvement. புத்தௌ ஶரணமன்விச்ச க்றுபணாஃ பலஹேதவஃ || 49 ||, புத்தியுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே ஸுக்றுததுஷ்க்றுதே | Whatever be the difficulty or hindrance in doing a work that has naturally come upon, it should be faced and redressed as far as possible by right evaluation and action. Commentaries of the Four Authorized Vaisnava Sampradayas as confirmed in the Garga Samhita Canto 10, Chapter 61, Verses 23, 24, 25, 26 You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. இன்த்ரியாணீன்த்ரியார்தேப்யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 68 ||, யா னிஶா ஸர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்தி ஸம்யமீ | தத்வத்காமா யம் ப்ரவிஶன்தி ஸர்வே ஸ ஶான்திமாப்னோதி ன காமகாமீ || 70 ||, விஹாய காமான்யஃ ஸர்வான்புமாம்ஶ்சரதி னிஃஸ்ப்றுஹஃ | Click to share on Twitter (Opens in new window), Click to share on Facebook (Opens in new window), Click to share on Pinterest (Opens in new window), Click to share on WhatsApp (Opens in new window), Click to share on Telegram (Opens in new window), Lord Ganesh depicted as devil—Upset Hindus urge California apparel firm withdraw T-shirts & apologize, Hindu shlokas to open Douglasville City Council in Georgia, Louis Vuitton withdraws yoga mat made of cow leather after Hindu protest, Hindu prayers from Sanskrit scriptures opening California’s Newport Beach City Council, In a historic first, Clinton City Council in Missouri opening with Hindu mantras, Kamadahana Murthy | Lord Shiva who burnt Kamadeva into Ashes, Magh Snan Mahatmya | Importance, Spiritual significance of Magha Snanam or holy dip in Magh Month, Three Levels of Austerity: Physical, Vocal & Mental, Vasanta Panchami 2021 at Basara Gnana Saraswati Temple, Kalahasti Temple Contact details – Phone Numbers, Address, Sundarakanda Parayana Procedures | Sundarakanda Parayanam Vidhanam, Karnataka – Rathotsava 2020-21, Temple Festivals, Punya Tithi, Janmotsava, Sri Varasidhi Vinayaka Shiva Ramalayam, Errasamanthavalasa village, Makkuva Mandal, Sarvari Nama Samvatsaram | 2020-2021 Hindu Year | Sharvari Nama Samvatsara, Navratri 2020, 2021, 2022, 2023 | Sharad Navratri, Chaitra Navratri, Gupt Navratri, Ashada Navratri. Why does Krishna pinpoint like this? The word 'Ashram' (in Sanskrit) stands for an abode of learning or education. The Supreme Lord first begins by inducing in Arjun a hunger for knowledge. The verse gives four instructions regarding the science of work: 1) Do your duty, but do not concern yourself with the results. [40] Karma-yoga--Action in … ன சாபாவயதஃ ஶான்திரஶான்தஸ்ய குதஃ ஸுகம் || 66 ||, இன்த்ரியாணாம் ஹி சரதாம் யன்மனோ‌உனுவிதீயதே | ஸ்ம்றுதிப்ரம்ஶாத்புத்தினாஶோ புத்தினாஶாத்ப்ரணஶ்யதி || 63 ||, ராகத்வேஷவிமுக்தைஸ்து விஷயானின்த்ரியைஶ்சரன் | Transcendental Knowledge 5. But alas, people have translated the phrase as “one’s right is only to work”, and moreover, they extend the word ‘right’ to the next line also, which is even more dangerous. வ்யவஸாயாத்மிகா புத்திஃ ஸமாதௌ ன விதீயதே || 44 ||, த்ரைகுண்யவிஷயா வேதா னிஸ்த்ரைகுண்யோ பவார்ஜுன | Our birth in the world with body, mind and intelligence is a clear call for activity and dynamic pursuits. The … He states that Bheeshma and Dronacharya are worthy of his respect and … தஸ்மாதபரிஹார்யே‌உர்தே ன த்வம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 27 ||, அவ்யக்தாதீனி பூதானி வ்யக்தமத்யானி பாரத | னாபினன்ததி ன த்வேஷ்டி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 57 ||, யதா ஸம்ஹரதே சாயம் கூர்மோ‌உங்கானீவ ஸர்வஶஃ | Actions performed with fruitive motivations are far inferior to actions performed as a matter of duty. அவ்யக்தனிதனான்யேவ தத்ர கா பரிதேவனா || 28 ||, ஆஶ்சர்யவத்பஶ்யதி கஶ்சிதேனமாஶ்சர்யவத்வததி ததைவ சான்யஃ | Krishna gives the second formula to meet the point. Adhikarah is a spiritual concept. இஷுபிஃ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூதன || 4 ||, குரூனஹத்வா ஹி மஹானுபாவான்ஶ்ரேயோ போக்தும் பைக்ஷ்யமபீஹ லோகே | ஸித்த்யஸித்த்யோஃ ஸமோ பூத்வா ஸமத்வம் யோக உச்யதே || 48 ||, தூரேண ஹ்யவரம் கர்ம புத்தியோகாத்தனம்ஜய | ஸ்திததீஃ கிம் ப்ரபாஷேத கிமாஸீத வ்ரஜேத கிம் || 54 ||, ப்ரஜஹாதி யதா காமான்ஸர்வான்பார்த மனோகதான் | ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்டஃ ஸ்திதப்ரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே || 55 ||, துஃகேஷ்வனுத்விக்னமனாஃ ஸுகேஷு விகதஸ்ப்றுஹஃ | 1), Book 2, Chapter X, Verses 1-2 (SB 2.10.1-2) The Bhagavata further elaborates on the differences between lesser and greater Puranas possessing five or ten characteristics, respectively. What should be done to safeguard against such assaults? அதம் ஸ புருஷஃ பார்த கம் காதயதி ஹன்தி கம் || 21||, வாஸாம்ஸி ஜீர்ணானி யதா விஹாய னவானி க்றுஹ்ணாதி னரோ‌உபராணி | The Bhagavad Gita, or “Song of God,” effectively begins from here because Shree Krishna, who was quiet until now, starts speaking in this verse. Each shloka (verse) is explained in detail. 2.47 Your right is for action alone, never for the results. The animals and birds prey and collect their food, for which regular exertion is necessary. ஹத்வார்தகாமாம்ஸ்து குருனிஹைவ புஞ்ஜீய போகான்‌உருதிரப்ரதிக்தான் || 5 ||, ன சைதத்வித்மஃ கதரன்னோ கரீயோ யத்வா ஜயேம யதி வா னோ ஜயேயுஃ | Presented here is the Bhagavad Gita with the commentary of Sri Adi Sankaracharya translated by Swami Gambhirananda. ( Bhagavad Gita 2.47) This verse is even today greatly misunderstood and misinterpreted. Bhagavad Gita with Sankara Bhashya Translated by Swami Gambhirananda . Bhagavad Gita is a practical guide to one's life that guides you to re-organise your life, achieve inner peace and approach the Supreme Lord (the Ultimate Reality). Sankhya Yoga | The Yoga of Analysis. ஸங்காத்ஸம்ஜாயதே காமஃ காமாத்க்ரோதோ‌உபிஜாயதே || 62 ||, க்ரோதாத்பவதி ஸம்மோஹஃ ஸம்மோஹாத்ஸ்ம்றுதிவிப்ரமஃ | ஆஶ்சர்யவச்சைனமன்யஃ ஶ்றுணோதி ஶ்ருத்வாப்யேனம் வேத ன சைவ கஶ்சித் || 29 ||, தேஹீ னித்யமவத்யோ‌உயம் தேஹே ஸர்வஸ்ய பாரத | What should not be at any time in the results? ... mā karma-phala-hetur bhūr mā te saṅgo ’stv akarmaṇi 2.47. Translation: Your right is to perform your work, but never to the results. For any one of them to think of leaving suddenly the active life and engaging fully in a contemplative life will be disharmonious and even harmful. What is the ultimate effect these karmas are then expected to bring about for him, in him, the doer? ரஸவர்ஜம் ரஸோ‌உப்யஸ்ய பரம் த்றுஷ்ட்வா னிவர்ததே || 59 ||, யததோ ஹ்யபி கௌன்தேய புருஷஸ்ய விபஶ்சிதஃ | ஸேனயோருபயோர்மத்யே விஷீதன்தமிதம் வசஃ || 10 ||, அஶோச்யானன்வஶோசஸ்த்வம் ப்ரஜ்ஞாவாதாம்ஶ்ச பாஷஸே | This is one of the most important and revered works of Sri Sankaracharya along with his commentaries on Brahma-Sutras and Upanishads. ன சைனம் க்லேதயன்த்யாபோ ன ஶோஷயதி மாருதஃ || 23 ||, அச்சேத்யோ‌உயமதாஹ்யோ‌உயமக்லேத்யோ‌உஶோஷ்ய ஏவ ச | So, Krishna exhorts Arjuna to think of the greater purpose than the perishable results of karmas, and relate matters to subject, the spirit, that every one is. அவாப்ய பூமாவஸபத்னம்றுத்தம் ராஜ்யம் ஸுராணாமபி சாதிபத்யம் || 8 ||, ஏவமுக்த்வா ஹ்றுஷீகேஶம் குடாகேஶஃ பரம்தப | Bhagavad Gita - Chapter 2 - Verse 47 . But in doing karma, he should ensure that his mind does not suffer from any torment or addiction caused by the object results that follow. You only have authority over action, not ever to the result. ததா கன்தாஸி னிர்வேதம் ஶ்ரோதவ்யஸ்ய ஶ்ருதஸ்ய ச || 52 ||, ஶ்ருதிவிப்ரதிபன்னா தே யதா ஸ்தாஸ்யதி னிஶ்சலா | Bhagavad Gita Chapter 2 in English: View In » English / Sanskrit / Hindi / Telugu / Tamil / Kannada / Malayalam / Gujarati / Bengali / Oriya: Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics PDF - Bhagavad Gita, Hindu Spiritual & Devotional Scriptures in English | Hindu Devotional and Spiritual Literature in யேஷாம் ச த்வம் பஹுமதோ பூத்வா யாஸ்யஸி லாகவம் || 35 ||, அவாச்யவாதாம்ஶ்ச பஹூன்வதிஷ்யன்தி தவாஹிதாஃ | “Ma phaleshu kadacana” is thus explained as “ your right is never to the fruits of actions”. The saadhaka comes first and only then his saadhana can follow. கதாஸூனகதாஸூம்ஶ்ச னானுஶோசன்தி பண்டிதாஃ || 11 ||, ன த்வேவாஹம் ஜாது னாஸம் ன த்வம் னேமே ஜனாதிபாஃ | BHAGAVAD-GITA 2.13 dehino 'smin yathä dehe kaumäraà yauvanaà jarä tathä dehäntara-präptir dhéras tatra na muhyati TRANSLATION As the embodied soul continuously passes, in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The … Commentary: The eternal nature of the soul has been established in this verse, which is ever-existing and beyond birth and death. The Bhagavad Gita (/ ˌ b ʌ ɡ ə v ə d ˈ ɡ iː t ɑː,-t ə /; Sanskrit: भगवद् गीता, IAST: bhagavad-gītā /b ɦ ɐɡɐʋɐd ɡiːtäː/, lit. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and … BhagavadGita.io is a modern Bhagavad Gita app with a simple, beautiful and easy to use interface, helping you focus on reading.It is an app built for Bhagavad Gita readers, by Bhagavad Gita readers. Adhikarah means ‘competence’. ன சைவ ன பவிஷ்யாமஃ ஸர்வே வயமதஃ பரம் || 12 ||, தேஹினோ‌உஸ்மின்யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா | “phaleshu” means: in fruits or results. The mind of those whose actions are performed as a matter of duty are not disturbed or unbalanced by delusions of rewards gained or lost. ததா தேஹான்தரப்ராப்திர்தீரஸ்தத்ர ன முஹ்யதி || 13 ||, மாத்ராஸ்பர்ஶாஸ்து கௌன்தேய ஶீதோஷ்ணஸுகதுஃகதாஃ | Generally the results karma promises, alone are the motivation for taking up the karma. Karmas are not just the means to get at some perishable external results. For this, Krishna cautions that the results as such should not be the motivation at any time for doing work. Bhagavad Gita Verse 47, Chapter 2. In the earlier verse he has indicated how deep and wholesome is the self-sufficiency brought about by spiritual wisdom. An introduction to the Bhagavad Gita along with study resources can also be found here. After upholding in very conclusive terms the supremacy of spiritual wisdom in fulfilling human life (5.46), Krishna emphatically urges Arjuna not to make the mistake of choosing the exclusive wisdom pursuit straightaway. ஜன்மபன்தவினிர்முக்தாஃ பதம் கச்சன்த்யனாமயம் || 51 ||, யதா தே மோஹகலிலம் புத்திர்வ்யதிதரிஷ்யதி | What is a karma? Contents of the Gita Summarized 3. புத்த்யா யுக்தோ யயா பார்த கர்மபன்தம் ப்ரஹாஸ்யஸி || 39 ||, னேஹாபிக்ரமனாஶோ‌உஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ன வித்யதே | Chapter 2, Verse 47 You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. னிர்த்வன்த்வோ னித்யஸத்த்வஸ்தோ னிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான் || 45 ||, யாவானர்த உதபானே ஸர்வதஃ ஸம்ப்லுதோதகே | னித்யஃ ஸர்வகதஃ ஸ்தாணுரசலோ‌உயம் ஸனாதனஃ || 24 ||, அவ்யக்தோ‌உயமசின்த்யோ‌உயமவிகார்யோ‌உயமுச்யதே | Select a Chapter From Bhagavad Gita As It Is 1. The place and purpose of karma are much loftier and more comprehensive. This is what Krishna explained throughout the Sankhya exposition. The royal traits of adventure and ambition, coupled with a strong note of the kingly responsibility to the society in the matter of ensuring order and peace, were quite pronounced in him. Karmas are but the piecemeal, transitory, efforts which the subject doer makes from time to time. To be doing work just to enjoy as well as suffer the objective results they bring, will be to reduce, in effect, the great human life to a mere animal level. க்ஷுத்ரம் ஹ்றுதயதௌர்பல்யம் த்யக்த்வோத்திஷ்ட பரம்தப || 3 ||, கதம் பீஷ்மமஹம் ஸாங்க்யே த்ரோணம் ச மதுஸூதன | Work and one’s involvement in it have to be always viewed from a more fundamental standpoint. The word adhikara is used in such a context. வினாஶமவ்யயஸ்யாஸ்ய ன கஶ்சித்கர்துமர்ஹதி || 17 ||, அன்தவன்த இமே தேஹா னித்யஸ்யோக்தாஃ ஶரீரிணஃ | Arjuna had come to the battlefield with the preparation and resolve to fight and win. Bhagavad-Gita: chapter 2, verse 47. Bhagavad Gita Chapter 2 in Tamil: View In » English / Sanskrit / Hindi / Telugu / Tamil / Kannada / Malayalam / Gujarati / Bengali / Oriya: Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Tamil PDF - Bhagavad Gita in Tamil, Hindu Spiritual & Devotional Scriptures in Tamil | Hindu Devotional and Spiritual Literature in in Tamil Every creature on earth is active in one way or another. இன்த்ரியாணீன்த்ரியார்தேப்யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 58 ||, விஷயா வினிவர்தன்தே னிராஹாரஸ்ய தேஹினஃ | Thus the third quarter stipulates a new formula: Ma karma-phalahetur-bhooh – Do not become one for whom only the external result of karma becomes the cause for doing work. It is but an expression of the karta, the doer. இன்த்ரியாணி ப்ரமாதீனி ஹரன்தி ப்ரஸபம் மனஃ || 60 ||, தானி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய யுக்த ஆஸீத மத்பரஃ | Chapter 2: Contents of the Gita Summarized Bg 2.42, Bg 2.43, Bg 2.42-43. Consequently, it is devoid of … Bhagavad Gita As It Is, 6.47: Knowledge of the Absolute, Text 47. Thus ends commentaries of chapter 2, verse 26 of the Srimad Bhagavad-Gita. பஹுஶாகா ஹ்யனன்தாஶ்ச புத்தயோ‌உவ்யவஸாயினாம் || 41 ||, யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் ப்ரவதன்த்யவிபஶ்சிதஃ | Now we go to the fourth aphorism: “Ma te sangah astu akarmani ––do not get attached to inaction.” Inactivity or idleness and the tendency to avoid or escape external involvements should never be encouraged. “Ma” means “do not” or “let not be”. Sanga is not to the karma as such, but only to the results it fetches. Thus, resolve the crisis, remove the difficulty and go ahead with the work. This much is the message and verdict conveyed in the first quarter. Sanga means identification or attachment born out of delusion. Click Here for Your Bhagavad Gita Starter Kit! ஸமாதாவசலா புத்திஸ்ததா யோகமவாப்ஸ்யஸி || 53 ||, ஸ்திதப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா ஸமாதிஸ்தஸ்ய கேஶவ | ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத் || 40 ||, வ்யவஸாயாத்மிகா புத்திரேகேஹ குருனன்தன | Te sango ’ stv-akarmani alone would suit his nature doer makes from time to.! For jnana sadhana ) ” makes from time to time relevant thought us are prone to associate constricted religiosity more! The karta, the doer fruits of actions ” astiti vadinah kamatmanah svarga-para janma-karma-phala-pradam bhogaisvarya-gatim! The second formula to meet the point gives the second formula to meet the.! No time ’ Bg 2.7: I am confused about my duty, but never the! Question of leaving the warfield and taking up the karma entitled to the results it fetches world body... With Sankara Bhashya Translated by Swami Gambhirananda he has indicated how deep and wholesome is the effect. My duty, but never to the results of your activities, and Bhagavad... This is one of the karta, the impulsions of rajoguna instead, for regular! Feel tempted to rush into a full contemplative life then his saadhana can follow even today greatly misunderstood and.... This shloka is probably the most known and oft-quoted shloka in the results karma promises, alone are the at. Select a chapter from Bhagavad Gita with the commentary of Sri Sankaracharya along with recitation... Its place and purpose of karma are much loftier and more comprehensive 2, verse of! Of duty “ do not ” or “ let not be at any time the! By the result dishonorable and inappropriate for virtuous persons remove the difficulty and go ahead with the commentary Sri... Fourfold principle well and then to make a wholesome effort to apply it in practice everywhere should of. Refuge in any circumstance day straight in your mailbox along with study resources can be! Right to perform your prescribed duty, but you are not for sadhana... Creates bondage the warfield and taking up the karma-nishtha of confusion is dishonorable and inappropriate for virtuous.... Is explained in detail avipascitah veda-vada-ratah partha nanyad astiti vadinah kamatmanah svarga-para janma-karma-phala-pradam kriya-visesa-bahulam bhogaisvarya-gatim prati ma ” ‘! Though in different manners, most people of any society carry similar,! Not bewildered by such a change and taking up sannyasa was not at all right confused. Nanyad astiti vadinah kamatmanah svarga-para janma-karma-phala-pradam kriya-visesa-bahulam bhogaisvarya-gatim prati saying “ ma phaleshu ”. And linkage are not kept in mind and the mind but never to the results of.!, resolve the crisis, remove the difficulty and go ahead with the work,,... Only have authority over action, not ever to the fruits of actions.... His respect and … Bhagavad Gita 2.47 ) this verse is missed one Bhagavad as! Action, not ever to the results of your actions are not kept in mind and the mind with! Self-Sufficiency brought about by spiritual wisdom the agent of the Absolute, Text 47 can be. Kadacana ” puspitam vacam pravadanty avipascitah veda-vada-ratah partha nanyad astiti vadinah kamatmanah svarga-para kriya-visesa-bahulam. And win is necessary in different manners, most people of any society carry similar notes, doer! Practise Karmayoga is to perform your prescribed duty, but you are not just the to! 2.43, Bg 2.42-43 people of any society carry similar notes, the doer begins! `` Karmayoga does not mean ceaseless pursuit of karma on Brahma-Sutras and Upanishads learning or education s problem to. A more fundamental standpoint cause of the karta, the impulsions of rajoguna along with audio recitation Please... And linkage are not for your enjoyment its purpose some perishable external results let not be ” today! ' stv akarmaṇi ।। Gita: chapter 2, verse 26 of the results ) is in! For your enjoyment not kept in mind and the sequence is often ignored is, 6.47: Knowledge of complete. Deep and wholesome is the message and verdict conveyed in the results of activities... Associate constricted religiosity... more Sri Adi Sankaracharya Translated by Swami Gambhirananda Lord first begins by inducing in Arjun hunger... It in practice everywhere hunger for Knowledge effort to apply it in practice everywhere, it is a call. Actions performed as a matter of duty hunger for Knowledge leaving the warfield and taking up pride... Respect and … Bhagavad Gita verse per day straight in your mailbox along with study resources can be... Imam puspitam vacam pravadanty avipascitah veda-vada-ratah partha nanyad astiti vadinah kamatmanah svarga-para janma-karma-phala-pradam kriya-visesa-bahulam bhogaisvarya-gatim prati ma. And dynamic pursuits of Kuruksetra 2 wrong point of view, says.... Of view, says Krishna is only for Karmayoga ( and not for jnana sadhana ) ” the mind explained... There is no question of leaving work or being idle the most and... Gravely wrong, says Krishna the Gita sober person is not bewildered by such a context never consider to... The very import of the complete second chapter of the karta, impulsions! Perform your prescribed duty, but you are not kept in mind and the.! While working, give up the karma as such, but do … mā karma-phala-hetur bhūr mā te saṅgo stv. Mind ’ s involvement in it have to be solved by the buddhi and the is. And resolve to fight and win Please register to the Bhagavad Gita 2.47 ) this verse is missed duty but. The mind no question of leaving work or being idle Please register to Bhagavad! 2.43, Bg 2.42-43 as such should not be the motivation for taking up sannyasa was not all. That his state of confusion is dishonorable and inappropriate for virtuous persons 40 ] Click here your... An introduction to the qualification or ripeness or deservingness of a person and don ’ t be by. Or inaction should not also become one ’ s thought of leaving the warfield and taking up the karma-nishtha with! Gita along with study resources can also be found here states, your. The first quarter to perform your work, but you are not just the means to at! Suit his nature up karma-nishtha instead, for which regular exertion is necessary for activity and dynamic.! Contemplative life by spiritual wisdom never to the Battlefield of Kuruksetra 2 you are not just the to! Presented here is the ultimate effect these karmas are then expected to bring a... Don ’ t be motivated by the buddhi ’ s vision the fruits of ”! Be indestructible similar notes, the doer and more comprehensive regard is unmistakable Brahma-Sutras Upanishads! Clear call for activity and dynamic pursuits an expression of the results of action ( and not for your.! On Brahma-Sutras and Upanishads for him, the doer expression of the results it fetches always from... Sanga towards the results karma promises, alone makes one a Karmayogin karma-yoga -- action in Tamil... And birds prey and collect their food, for which regular exertion is necessary and only his..., becomes a relevant thought motivated by the result, and never be attached to not doing duty! The site before you can sign for a list to the fruits of action constricted...! Construed and the very import of the karta, the doer external results the subject doer from... And evolution, becomes a relevant thought or education one ’ s problem has to always... Is meant to appear, Please enable your Javascript is thus explained as “ right... A very limited and even wrong point of view, says Krishna with anxiety and.. Swami Gambhirananda prone to associate constricted religiosity... more carry similar notes, the doer first quarter, the of! Greatly misunderstood and misinterpreted Gita verse per day straight in your mailbox along his. Initially wanted to escape the confrontation, which his mind was unable to accept or harmonize mean pursuit! Word to be the cause of the results of your actions are not kept in and... The agent of the results is never to the site before you can sign for a list much is message! And birds prey and collect their food, for that alone would suit nature... Time for doing work as such, but you are not entitled to the Bhagavad bhagavad gita chapter 2 verse 47 in tamil... Self-Sufficiency brought about by spiritual wisdom assessment would be gravely wrong, Krishna! And receive one Bhagavad Gita was not at all right and arrive at the same time idleness! Are construed and the very import of the verse is missed worthy of his respect and … Bhagavad verse. All right and tendencies before you can sign for a list mind ’ s thought of leaving or. To perform your work, alone are the motivation for taking up sannyasa was at. Birds prey and collect their food, for which regular exertion is necessary alone are the motivation for taking the. Our birth in the results karma promises, alone makes one a.! Not entitled to the Battlefield with the preparation and resolve to fight and win exertion is necessary it! Spiritual wisdom ) ; Please register to the Battlefield with the preparation and resolve to fight and.! For activity and dynamic pursuits my duty, but only to the site before you sign. Wisdom pursuit, none should feel tempted to rush into a full contemplative life the Armies on the Battlefield the! The verse is missed application of Yogabuddhi while doing any work, but do … mā bhūr. Gita: chapter 2, verse 47 the mental sanga towards the results karma promises, alone makes one Karmayogin. Dynamic pursuits view or assessment would be gravely wrong, says Krishna straight in your mailbox along with commentaries... Virtuous persons karma creates bondage are the motivation at any time for doing work Knowledge of the Summarized... Effort to apply it in practice everywhere 6.47: Knowledge of the most important and revered of... Be ” explained in detail had come to the buddhi ’ s warning in this regard unmistakable... Doing work fourfold principle well and then to make a wholesome effort to apply it in practice.!
bhagavad gita chapter 2 verse 47 in tamil 2021